Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou DETMAR, spol. s r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci

DETMAR, spol. s r. o. | Kmeťova 9 | 91501 Nové Mesto nad Váhom | Slovensko | IČO:34096833 | DIČ:2020380989 | IČ DPH: SK2020380989I Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. Sro 22/R

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, zákona 22/2004 Zb. o elektronickom obchode  ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom je osoba:

zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

 

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.

Podľa novely zákona č. 222/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2. Ochrana informácií a bezpečnosť

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

Predávajúci môže ďalej pri poskytnutí súhlasu zapracovávať tzv. "cookies" tak, aby uľahčil  poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernice 95/46/ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zaistené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú, predávajúci pre tento účel stanoví samostatné podmienky pre použitie cookies tu. Užívatelia majú možnosť odmietnuť, aby "cookies" nebo podobné nástroje boli uložené do ich koncových zariadení, napr. tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu anonymného prehliadania.

3. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim (v súlade s §10 odsek (4) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.).

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Adresa predávajúceho: DETMAR spol. s r. o., Kmeťova

1279/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie formou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

4. Spôsob a doba dodania tovaru

Tovar, ktorý máme na sklade zasielame formou doručovateľskej spoločnosti Slovak Parcel Service, s.r.o., ktorá doručí zásielku najneskôr do 24 hodín od nášho odoslania priamo na Vami zadanú adresu.

Tovar, ktorý nemáme skladom - Kmeťova 9 Nové Mesto nad Váhom , ale je na našom centrálnom sklade (PRAHA-Volutova 2520/10 CZ), Vám dodáme najneskôr do 2 týždňov od zaslania objednávky. V prípade, že potrebujete dodať tovar skôr ako do 2 týždňov je potrebné obrátiť sa na zásielkovú službu v Prahe, ktorá zabezpečí dodanie tovaru skôr za vyššie expedičné poplatky.

5. Cena expedičných nákladov

Expedičné náklady v sebe zahŕňajú balné, cenu dopravy a poplatok za službu dobierka Expedičné náklady Vám pri vybavovaní objednávky budú účtované len raz a to v prípade, že objednaný tovar nie je okamžite k dodaniu a dodáme ho v niekoľkých dodávkach.

Cena prepravy je uvedená pri každej objednávke a je závislá od druhu objednaného tovaru.

Prepravu zabezpečuje spoločnosť Slovak Parcel Service, s.r.o. . (zmena prepravca vyhradená)

Pri expedícii je automaticky zasielaný daňový doklad, ktorý nájdete v balíku spolu s tovarom.

6. Podmienky pre prijímanie objednávok

Na objednávkach uvádzajte názov odberateľa, adresu doručenia, IČO, DIČ prípadně IĆ DPH. Podmienkou je uvedenie telefónneho kontaktu (najlepšie mobilného), aby sa s Vami doručovateľská služba mohla spojiť. Ďalej uveďte číslo objednávky pod ktorou ju evidujete, meno a podpis oprávnenej osoby, spôsob dodania tovaru. Z dôvodu urýchlenia vybavenia dodávky uveďte, či žiadajte o kompletnú dodávku, alebo o okamžité dodanie tých položiek, ktoré sú na sklade. Objednávky, v ktorých budú použité rôzne prezývky namiesto riadneho mena a priezviska, budú automaticky stornované a nebudú akceptované.

Objednávky môžete podávať jedným z nasledujúcich spôsobov

- internetovým obchodom on-line e-shopom - potrebná registrácia priamo na serveri
- elektronickou poštou: predaj@detmar.sk
- písomnou formou (listom, korešpondenčným lístkom, faxom)
- Ceny účtované za tovar vychádzajú z aktuálneho cenníka ku dňu expedície.

Obchodné podmienky pre veľkoobchod

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Všetky ceny vo veľkoobchode sú uvádzané bez DPH.

UPOZORNENIE:

Pokiaľ odberateľ prekročí splatnosť faktúr stanovenú zmluvou o 5 dní, môže nakupovať ďalší tovar ale len v hotovosti alebo platbou vopred.
Pokiaľ odberateľ prekročí splatnosť faktúr stanovenú zmluvou viac ako o 30 dní, bude mu kredit znížený na základný limit 332€ a splatnosť faktúr na 14 dní.
Pokiaľ odberateľ prekročí splatnosť faktúr stanovenú zmluvou viac ako o 60 dní, stráca nárok na kreditný limit a musí nakupovať ďalší tovar v hotovosti alebo platbou vopred.

DODACIA DOBA:

Tovar, ktorý je na sklade v Novom Meste nad Váhom zasielame v priebehu 24-48 hodín po obdŕžaní záväznej objednávky. Tovar na objednávku zabezpečujeme väčšinou do 14 dní. K prekročeniu dvojtýždňovej dodacej lehoty môže prísť pri nedostatkovom tovare a u špeciálne nakupovaného tovaru. O termíne dodávky takéhoto tovaru je nutné sa informovať na obchodnom oddelení.

MOŽNOSTI ODBERU:

Osobne vo firme DETMAR, spol. s r.o. Kmeťova 9 , 91501 Nové Mesto nad Váhom.

Tovar zasielame prepravnou spoločnosťou Slovak Parcel Service, s.r.o., a Slovenskou poštou do 24 hodín.

Objednávky, ktoré majú všetky náležitosti sú zapisované do systému a je im pridelené interné číslo. Nasleduje rezervácia všetkých položiek, ktoré sú na sklade. Ak je objednávka splnená celá, nasleduje proces vyskladnenia a expedície zo skladu. Pokiaľ objednávka nie je splnená naraz celá, expedujeme ju aj po častiach, pokiaľ si to zákazník nepraje jednorázovo. V tom prípade účtujeme prepravné náklady len raz. Čiastočná expedícia tovaru môže byť vykonaná aj na požiadanie, pokiaľ hodnota expedovaného tovaru presiahne čiastku 16,60€.

Všetky nedodané položky evidujeme v systéme maximálne 6 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch sme ale nútení ustúpiť od plnenia niektorých položiek a to v prípade, že nastala nepredpokladaná zmena sortimentu alebo dodávok našich dodávateľov, prípadne hodnota zostávajúcich položiek po čiastočnej expedícii nedosahuje čiastku 16,60€.

*/neplatí pre VIP zákazníkov/

  

Objednávky na tovar, ktorý nie je v našom katalógu, prijímame nezáväzne a môžeme ich potvrdiť až po preverení možnosti našich dodávateľov. V týchto prípadoch vyžadujeme zálohu na požadovaný tovar.

Odmietnutie objednávok môže nastať vtedy, ak sú podmieňované sankciami, alebo nesplniteľnými termínmi.

7. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 11.10.2017